Vergoedingsrechten bij samenlevers

8 juli 2019

Heeft u wanneer u als samenlevers uit elkaar gaat recht op een vergoeding, wanneer u geïnvesteerd heeft in het goed van de ander?

Wanneer u samenwonend bent en geen samenlevingscontract heeft afgesloten, is het raadzaam op voorhand goede (schriftelijke) afspraken te maken over de vergoeding van investeringen in goederen van de ander. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin partijen hier op voorhand geen duidelijke afspraken over gemaakt hadden (ECLI:NL:HR:2019:707). In deze zaak had de vrouw geld geïnvesteerd in de woning (die in eigendom was) van de man. Toen partijen uit elkaar gingen, wenste de vrouw een (nominale) vergoeding te ontvangen van de door haar gedane investeringen. Aan haar vordering legde zij artikel 1:87 BW ten grondslag.

Beslissing Hoge Raad vergoedingsrecht samenlevers

Omdat de woning in deze zaak in eigendom toebehoorde aan de man, was er geen sprake van een gemeenschap in de zin van titel 7 boek 3. Wanneer er geen gemeenschap is, kan er ook geen sprake zijn van een vergoedingsrecht die voortvloeit uit die gemeenschap. De Hoge Raad oordeelt dat de vermogensrechtelijke verhouding tussen partners die op basis van een affectieve relatie samenwonen, niet wordt bepaald door de regels die in de titels 6-8 van Boek 1 BW voor echtgenoten en geregistreerde partners zijn opgenomen. Anders gezegd: de regels die gelden tussen gehuwden en geregistreerd partners zijn in dit geval niet van toepassing op personen die enkel samenleven met elkaar. De vrouw kon daarom op grond hiervan geen aanspraak maken op een vergoedingsrecht.

De Hoge Raad geeft nog aan dat de vrouw wellicht haar investeringen wel vergoed zou kunnen krijgen op grond van ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 BW), onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) of op grond van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 lid 1 BW). Nu de vrouw dit onvoldoende gesteld had, is de Hoge Raad echter niet inhoudelijk aan die toetsing toegekomen.

Het advies is dan ook altijd om afspraken goed vast te leggen, om te voorkomen dat hier later onduidelijkheid over bestaat. Heeft u vragen over de beëindiging van uw samenleving of over vergoedingsrechten? Neem dan contact op met één van de advocaten van Sieval Advocaten.